Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
135037

Kiểm điểm của Ban Chấp hành chi bộ Ngoại 1 nhiệm kỳ 2013 - 2015

Ngày 13/01/2018 11:15:30

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2015 tập thể Ban chấp hành chi uỷ luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao trong việc triển khai các nhiệm vụ trên cơ sở Nghị quyết của Đảng cấp trên và đề ra những nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tế ở đơn vị mình. Duy trì phát triển kinh tế, trật tự trị an trong khu dân cư ổn định, đảm bảo tốt, các tổ chức đoàn thể trong thôn luôn đoàn kết cùng chi uỷ, chi bộ Đảng vận động nhân dân trong thôn ngoài công tác sản xuất phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập đầu người, năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời được sự hỗ trợ ở cấp trên đã vận động nhân dân trong các khu dân cư ở thôn đóng góp ủng hộ đổ đường bê tông hết các con đường trong xóm, vệ sinh môi trường ở khu dân cư sạch sẽ, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp theo chủ trương xây dựng nông thôn mới….

ĐẢNG BỘ XÃ NGA GIÁP

CHI BỘ NGOẠI 1

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Nga Giáp, ngày 14 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO

Kiểm điểm của Ban Chấp hành chi bộ Ngoại 1 nhiệm kỳ 2013 - 2015

--------------

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2015 tập thể Ban chấp hành chi uỷ luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao trong việc triển khai các nhiệm vụ trên cơ sở Nghị quyết của Đảng cấp trên và đề ra những nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tế ở đơn vị mình. Duy trì phát triển kinh tế, trật tự trị an trong khu dân cư ổn định, đảm bảo tốt, các tổ chức đoàn thể trong thôn luôn đoàn kết cùng chi uỷ, chi bộ Đảng vận động nhân dân trong thôn ngoài công tác sản xuất phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập đầu người, năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời được sự hỗ trợ ở cấp trên đã vận động nhân dân trong các khu dân cư ở thôn đóng góp ủng hộ đổ đường bê tông hết các con đường trong xóm, vệ sinh môi trường ở khu dân cư sạch sẽ, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp theo chủ trương xây dựng nông thôn mới…. Với những kết quả đã đạt được chi uỷ nhận thấy trong nhiệm kỳ qua có những ưu, khuyết điểm như sau:

1. ƯU ĐIỂM:

- Lập trường tư tưởng của BCH chi uỷ luôn kiên định vững vàng, an tâm công tác, luôn vận động, động viên các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong thôn thực hiện tốt và có hiệu quả Nghị quyết của chi bộ và Nghị quyết của Đảng cấp trên.

Tập thể BCH chi bộ luôn có lối sống lành mạnh, giản dị, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, tiết kiệm, vận dộng nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư.

Luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến xây dựng của tập thể đảng viên trong chi bộ, nhất là những đồng chí có nhiều năm lãnh đạo công tác, đảng viên cao tuổi, đoàn kết tốt với cấp uỷ cấp trên, tôn trọng những ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng uỷ viên được phân công phụ trách chi bộ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân nhất là công tác chính quyền ở thôn, làm tốt công tác vận động nhân dân, thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 34 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có bàn bạc họp dân nhất trí cao về các khoản thu - chi của thôn, công khai, rõ ràng, có sự giám sát của nhân dân được nhân dân tin tưởng tuyệt đối.

- Xét giải quyết các chế độ bảo trợ xã hội công bằng theo đúng hướng dẫn của Nhà nước và của địa phương, đúng đối tượng được hưởng chế độ.

- Trong 2 năm 2013 - 2014 giữ vững an ninh trật tự - an toàn xã hội trong khu dân cư. Chi uỷ chi bộ kịp thời xử lý những thông tin xấu trong khu dân cư, không có tệ nạn xã hội, các tổ chức đoàn thể trong thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới chi uỷ chi bộ đã đặt vấn đề tốt với các đồng chí đảng viên nhiều kinh nghiệm, có uy tín cao với nhân dân trong thôn, vận động tuyên truyền cho nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Chính vì lẽ đó mà trong nhiệm kỳ qua toàn bộ hệ thống đường giao thông trong thôn đã được bê tông hoá, chi uỷ làm việc nhiệt tình, công tâm khách quan đúng với chủ trương và hợp với lòng dân được nhân dân tin tưởng tuyệt đối.

2. NHƯỢC ĐIỂM:

- Lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu đúng hướng nhưng còn chậm, chưa xây dựng được mô hình cây trồng mới có giá trị kinh tế cao để sản xuất và nhân ra diện rộng.

- Trình độ nhận thức của BCH chi uỷ chưa cao, không được tập huấn, bồi dưỡng nhiều cho nên việc tiếp thu hay công tác phê và tự phê bình còn hạn chế.

* Nguyên nhân:

Có sự đoàn kết nhất trí cao giữa Đảng với các tổ chức đoàn thể, nhân dân có tinh thần lao động sáng tạo, cần cù, xây dựng đời sống kinh tế đảm bảo tốt về an ninh lương thực trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Trong sản xuất nông nghiệp thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, thiếu nước vào từng thời điểm mùa vụ, sâu bệnh diễn biến phức tạp khó lường.

Đội ngũ cán bộ ở cơ sở năng lực không đồng đều, đôi lúc thiếu tính sáng tạo trong công tác lãnh chỉ đạo.

3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

- Tập thể Chi ủy đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động. Nói đi đôi với làm, làm cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Chi ủy.

- Quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo linh hoạt và cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ hàng tháng, quý và hàng năm. Đánh giá sát và đúng tình hình công tác cụ thể, để chọn việc trọng tâm, trọng điểm và phân công trách nhiệm

Trong giai đoạn 2015 - 2017 để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng uỷ cấp trên đã giao cho chi uỷ chi bộ, tập thể BCH chi uỷ phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2015 phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Định hướng với chi bộ những quyết sách đúng đắn, sát với tình hình thực tế ở khu dân cư. Vận dụng có cơ hội đầu tư hỗ trợ của cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất là hoàn thành được 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư.

Trên đây là những ưu khuyết điểm của Ban chấp hành chi uỷ và giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Tuy nhiên trong bản kiểm điểm chưa nêu hết được những mặt còn tồn tại, hạn chế của Ban chấp hành chi uỷ. Rất mong có sự đóng góp ý kiến của chi bộ để Chi uỷ tiếp thu các ý kiến đóng góp để Chi uỷ khoá mới rút ra được những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đề ra.

III. XÂY DỰNG DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA CẤP UỶ

1. Mục đích, yêu cầu, phạm vi của Báo cáo kiểm điểm.

+ Kiểm điểm theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Đảng và các quy định của cấp trên.

+ Đánh giá đúng mức kết quả, nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục.

+ Phạm vi kiểm điểm là đánh giá toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy.

2. Về biên tập nội dung Báo cáo kiểm điểm

+ Thứ nhất, kiểm điểm nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy (căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy để kiểm điểm).

+ Thứ hai, kiểm điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy.

+ Thứ ba, tập trung kiểm điểm về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

3. Về bố cục Báo cáo kiểm điểm: Bố cục báo cáo gồm các phần sau đây:

- Phần mở đầu: Nêu bối cảnh tình hình diễn ra trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo …

- Phần thứ nhất: Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy. Phải đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân.

- Phần thứ hai: Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc.

- Phần thứ ba: Kết quả thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình của cấp ủy (Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị).

- Phần kết luận: Nêu lên những bài học hay kinh nghiệm…

Kiểm điểm của Ban Chấp hành chi bộ Ngoại 1 nhiệm kỳ 2013 - 2015

Đăng lúc: 13/01/2018 11:15:30 (GMT+7)

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2015 tập thể Ban chấp hành chi uỷ luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao trong việc triển khai các nhiệm vụ trên cơ sở Nghị quyết của Đảng cấp trên và đề ra những nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tế ở đơn vị mình. Duy trì phát triển kinh tế, trật tự trị an trong khu dân cư ổn định, đảm bảo tốt, các tổ chức đoàn thể trong thôn luôn đoàn kết cùng chi uỷ, chi bộ Đảng vận động nhân dân trong thôn ngoài công tác sản xuất phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập đầu người, năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời được sự hỗ trợ ở cấp trên đã vận động nhân dân trong các khu dân cư ở thôn đóng góp ủng hộ đổ đường bê tông hết các con đường trong xóm, vệ sinh môi trường ở khu dân cư sạch sẽ, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp theo chủ trương xây dựng nông thôn mới….

ĐẢNG BỘ XÃ NGA GIÁP

CHI BỘ NGOẠI 1

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Nga Giáp, ngày 14 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO

Kiểm điểm của Ban Chấp hành chi bộ Ngoại 1 nhiệm kỳ 2013 - 2015

--------------

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2015 tập thể Ban chấp hành chi uỷ luôn có sự đoàn kết, thống nhất cao trong việc triển khai các nhiệm vụ trên cơ sở Nghị quyết của Đảng cấp trên và đề ra những nhiệm vụ cụ thể sát với tình hình thực tế ở đơn vị mình. Duy trì phát triển kinh tế, trật tự trị an trong khu dân cư ổn định, đảm bảo tốt, các tổ chức đoàn thể trong thôn luôn đoàn kết cùng chi uỷ, chi bộ Đảng vận động nhân dân trong thôn ngoài công tác sản xuất phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập đầu người, năm sau cao hơn năm trước. Đồng thời được sự hỗ trợ ở cấp trên đã vận động nhân dân trong các khu dân cư ở thôn đóng góp ủng hộ đổ đường bê tông hết các con đường trong xóm, vệ sinh môi trường ở khu dân cư sạch sẽ, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, cải tạo vườn tạp theo chủ trương xây dựng nông thôn mới…. Với những kết quả đã đạt được chi uỷ nhận thấy trong nhiệm kỳ qua có những ưu, khuyết điểm như sau:

1. ƯU ĐIỂM:

- Lập trường tư tưởng của BCH chi uỷ luôn kiên định vững vàng, an tâm công tác, luôn vận động, động viên các tổ chức đoàn thể và nhân dân trong thôn thực hiện tốt và có hiệu quả Nghị quyết của chi bộ và Nghị quyết của Đảng cấp trên.

Tập thể BCH chi bộ luôn có lối sống lành mạnh, giản dị, đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, tiết kiệm, vận dộng nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở khu dân cư.

Luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến xây dựng của tập thể đảng viên trong chi bộ, nhất là những đồng chí có nhiều năm lãnh đạo công tác, đảng viên cao tuổi, đoàn kết tốt với cấp uỷ cấp trên, tôn trọng những ý kiến đóng góp của các đồng chí đảng uỷ viên được phân công phụ trách chi bộ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân nhất là công tác chính quyền ở thôn, làm tốt công tác vận động nhân dân, thực hiện nghiêm Pháp lệnh số 34 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, có bàn bạc họp dân nhất trí cao về các khoản thu - chi của thôn, công khai, rõ ràng, có sự giám sát của nhân dân được nhân dân tin tưởng tuyệt đối.

- Xét giải quyết các chế độ bảo trợ xã hội công bằng theo đúng hướng dẫn của Nhà nước và của địa phương, đúng đối tượng được hưởng chế độ.

- Trong 2 năm 2013 - 2014 giữ vững an ninh trật tự - an toàn xã hội trong khu dân cư. Chi uỷ chi bộ kịp thời xử lý những thông tin xấu trong khu dân cư, không có tệ nạn xã hội, các tổ chức đoàn thể trong thôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới chi uỷ chi bộ đã đặt vấn đề tốt với các đồng chí đảng viên nhiều kinh nghiệm, có uy tín cao với nhân dân trong thôn, vận động tuyên truyền cho nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ. Chính vì lẽ đó mà trong nhiệm kỳ qua toàn bộ hệ thống đường giao thông trong thôn đã được bê tông hoá, chi uỷ làm việc nhiệt tình, công tâm khách quan đúng với chủ trương và hợp với lòng dân được nhân dân tin tưởng tuyệt đối.

2. NHƯỢC ĐIỂM:

- Lãnh đạo chuyển dịch cơ cấu đúng hướng nhưng còn chậm, chưa xây dựng được mô hình cây trồng mới có giá trị kinh tế cao để sản xuất và nhân ra diện rộng.

- Trình độ nhận thức của BCH chi uỷ chưa cao, không được tập huấn, bồi dưỡng nhiều cho nên việc tiếp thu hay công tác phê và tự phê bình còn hạn chế.

* Nguyên nhân:

Có sự đoàn kết nhất trí cao giữa Đảng với các tổ chức đoàn thể, nhân dân có tinh thần lao động sáng tạo, cần cù, xây dựng đời sống kinh tế đảm bảo tốt về an ninh lương thực trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Trong sản xuất nông nghiệp thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, thiếu nước vào từng thời điểm mùa vụ, sâu bệnh diễn biến phức tạp khó lường.

Đội ngũ cán bộ ở cơ sở năng lực không đồng đều, đôi lúc thiếu tính sáng tạo trong công tác lãnh chỉ đạo.

3. BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

- Tập thể Chi ủy đoàn kết thống nhất về tư tưởng và hành động. Nói đi đôi với làm, làm cho cán bộ, Đảng viên và nhân dân tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Chi ủy.

- Quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo linh hoạt và cụ thể hóa các chủ trương nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ hàng tháng, quý và hàng năm. Đánh giá sát và đúng tình hình công tác cụ thể, để chọn việc trọng tâm, trọng điểm và phân công trách nhiệm

Trong giai đoạn 2015 - 2017 để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng uỷ cấp trên đã giao cho chi uỷ chi bộ, tập thể BCH chi uỷ phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 - 2015 phát huy hết tinh thần trách nhiệm. Định hướng với chi bộ những quyết sách đúng đắn, sát với tình hình thực tế ở khu dân cư. Vận dụng có cơ hội đầu tư hỗ trợ của cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhất là hoàn thành được 12 tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở khu dân cư.

Trên đây là những ưu khuyết điểm của Ban chấp hành chi uỷ và giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2017. Tuy nhiên trong bản kiểm điểm chưa nêu hết được những mặt còn tồn tại, hạn chế của Ban chấp hành chi uỷ. Rất mong có sự đóng góp ý kiến của chi bộ để Chi uỷ tiếp thu các ý kiến đóng góp để Chi uỷ khoá mới rút ra được những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017 đề ra.

III. XÂY DỰNG DỰ THẢO BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM CỦA CẤP UỶ

1. Mục đích, yêu cầu, phạm vi của Báo cáo kiểm điểm.

+ Kiểm điểm theo chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Đảng và các quy định của cấp trên.

+ Đánh giá đúng mức kết quả, nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra biện pháp khắc phục.

+ Phạm vi kiểm điểm là đánh giá toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy.

2. Về biên tập nội dung Báo cáo kiểm điểm

+ Thứ nhất, kiểm điểm nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy (căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy để kiểm điểm).

+ Thứ hai, kiểm điểm về đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy.

+ Thứ ba, tập trung kiểm điểm về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

3. Về bố cục Báo cáo kiểm điểm: Bố cục báo cáo gồm các phần sau đây:

- Phần mở đầu: Nêu bối cảnh tình hình diễn ra trong nhiệm kỳ qua và yêu cầu về nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo …

- Phần thứ nhất: Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Đảng ủy. Phải đánh giá ưu điểm, khuyết điểm, yếu kém, nguyên nhân.

- Phần thứ hai: Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách và lề lối làm việc.

- Phần thứ ba: Kết quả thực hiện chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình của cấp ủy (Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị).

- Phần kết luận: Nêu lên những bài học hay kinh nghiệm…